Členství a dobrovolnictví
Jak se stát členem aneb dobrovolníkem?
Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem, dobrovolníkem Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.
a podílet se tak na fungování našeho zájmového spolku.
Nabízíme Vám možnost se věnovat dobrovolnickým aktivitám mezi které patří:
První pomoc, příprava na mimořádné situace, aktivity pro děti a mládež. Záchranářská, vzdělavací a humanitarní činnost.
  • Členství je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, vzdělání, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení či postavení. Členem ADZ ČR, z. s. může být každá fyzická osoba starší 7 let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice a ztotožňuje se s posláním spolku, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich činnosti.
  • Žádost o členství se podává písemnou nebo elektronickou formou (členské přihlášky).
  • Žádost o členství schvaluje Valná hromada spolku nebo jiný orgán spolku dle druhu členství.
  • Seznam členů, dobrovolníků spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.
  • Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Povinnosti členů:

Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Platit členské a mimořádné příspěvky ve výši stanovené orgány spolku.

Dodržovat Kodex člena a dobrovolníka, pokud byl ustanoven, vypracován a schválen ředitelem spolku nebo jiným orgánem spolku.

 

Zde je odkaz: Stanovy ADZ ČR,z.s.  Kodex člena a dobrovolníka 

 

 

AKADEMIE DOBROVOLNÝCH ZÁCHRANÁŘŮ ČR,z.s.Vytvořeno systémem web-rychle.cz